Přeskočit na hlavní obsah

Relabující karcinom ovaria

Poznámky


 • u pacientek s reziduální nemocí po operaci méně než 1cm je riziko recidivy kolem 60-70%
 • u rezidua větším je riziko recidivy 80-85%

Dle času do vzniku recidivy dělíme na

 • platina citlivé ( vznik recidivy více jak 6 měsíců)
 • platina rezistentní ( méně jak 6 měsíců)

Recidiva


 • radiodiagnostická
 • symptomatická 
 • pouze elevace Ca 125 - kontroverzní čas zahájení léčby. Byla provedena studie, kde ženy, které měly dvojnásobnou hladinu Ca 125 byly rozděleny na skupinu. s léčbou a skupinu bez léčby. ženám, které byly léčeny jen pro asymptomatické zvýšení Ca 125, byly léčeny o 5 měsíců dříve než ty, které začaly léčbu až se vznikem příznaků. Přežití a trvání remise bylo za dobu sledování 57 měsíců v obou skupinách stejné, kvalita života žen, které zahájily léčbu okamžitě byla horší

Volba léčby


Platina senzitivní 

 • lepší kombinace než monoterapie - karboplatina  s gemcitabinem přežití 8,6 měsíců, monoterapie karboplatin 5,8 měsíce, Karboplatin + taxan  a karboplatin a pegylovaný doxorubicin - výsledek přežití stejný
 • bevacizumab (AVASTIN) + karboplatin + gemcitabin 10 cyklů a poté monoterapie bevacizumabem x monoterapie bez bevacizumabem . Ve skupině s bevacizumabem  PFS 12 měsíců vs. 8 měsíců ve skupině bez Avastinu ( studie OCEANS). Celkové přežití bylo přibližně stejní 35 v.s 33 měsíceUdržovací léčba
 • bevacizumab - viz výše
 • olaparib - studie 296 pacientek platina senstivní, podávána udržovací léčba. výsledkem lepší PFS ( 8 měsíců vs 5 měsíců - bez léčby), OS bez vlivu, Indikace u BRCA1, BRCA2

Platina rezistentní

 • delší PFS o 2-3 měsíce je prokázán u kombinované léčby

Volba léčby 


Taxany

 • objektivní odpověď u 22-30% pacientek
 • docetaxel méně účinnější a toxičtější (odpověď 22%,  trvání odpovědi 2,5 měsíce)

Pegylovaný liposomální doxorubicin (PLD)

 • při srovnání s topotekanem stejné výsledky RR  (2O vs 17%), PFS ( 22 vs 20 týdnů), OS ( 66 vs 56 týdnů)
 • podobná účinnost a nižší toxicita při  dávce 35-40mg/m2 než dop. 5Omg/m2 á 4w

Topotekan

 • stejná odpověď jako paclitaxel a PLD

Gemcitabin

 • gemcitabiv vs PLD RR (6,1 vs 8,3%), OS 12,7 vs 13,5 měsíců
 • kombinace PLD+ gemcitabin  RR 33%
Zdroj: zde 
Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

HE4

Human Epidimal Protein-4

Poprvé byl detekován v epitelu distálního nadvarlete, následně bylo zjištěno, že je v malém množství produkován také některými dalšími tkáněmi včetně respiračního epitelu a gonád.

Je prekurzor proteinu E4 sekretovaného epitelem vaječníků, je exprimován zejména nádory serózního typu (93%), ale i ostatními epiteliálními karcinomy včetně adenokarcinomů ( 100% endometroidních, a 50% ovariálních karcinomů z jasných buněk)
Zdravou tkání vaječníků je exprimován minimálně, je slibný marker pro časnou detekci karcinomu ovaria a odlišení žen s benigním onemocněnímCA 125, který bývá exprimován u 80% karcinomů serózního typu v pokročilém stádiu, ale ve stádiu I jen u 30-50%.
Nárůst koncentrace může předcházet klinickou diagnózu o 1-8 měsíců.  

Zvýšené hodnoty CA 125 je možné naměřit i u fyziologických stavů jako např. při menstruaci, graviditě, endometrióze, benigních nádorech ovarií nebo zánětech resp. u přítomnosti myomů , ale také  u malignit v jiných lokalitách (např. mléč…

Histologie

PoznámkyV současné době histologický typ nádoru zásadně neovlivňuje charakter léčby a karcinomy ovaria jsou obvykle v první fázi léčeny kombinací platinových derivátů a taxanů.  Odpověď některých typů nádorů jako např. světlobuněčného adenokarcinomu, mucinózního adenoakrcinomu a low grade serózního adenokarcinomu na tuto léčbu však není dobrá.

Histologické typy epiteliálních nádorů 

Nádory I. typu  low grade nádory s definovanou prekurzorickou lézí

low grade serózní adenokarcinom ( 5%) LGSC pravděpodobně ve většině případů vzniká jako vícestupňový proces z benigního cystadenomu/adenofibromu přes serózní borderline nádor (S-BTO), mikropapilární S-BTO a mikropapilární S-BTO s mikroinvazílow grade endometroidní adenokarcinom Značná část nádorů souvisí s endometriózou a asi u 15–20 % se současně vyskytuje karcinom endometria. Část endometroidních adenokarcinomů vzniká v benigním či borderline endometroidním nádoru ovariaje udáván jako druhý (podle některých sestav až jako třetí – po světlobun…

Kazuistika ovariální karcinom » Moje Medicina