neděle 2. prosince 2018

Relabující karcinom ovaria

Poznámky


 • u pacientek s reziduální nemocí po operaci méně než 1cm je riziko recidivy kolem 60-70%
 • u rezidua větším je riziko recidivy 80-85%

Dle času do vzniku recidivy dělíme na

 • platina citlivé ( vznik recidivy více jak 6 měsíců)
 • platina rezistentní ( méně jak 6 měsíců)

Recidiva


 • radiodiagnostická
 • symptomatická 
 • pouze elevace Ca 125 - kontroverzní čas zahájení léčby. Byla provedena studie, kde ženy, které měly dvojnásobnou hladinu Ca 125 byly rozděleny na skupinu. s léčbou a skupinu bez léčby. ženám, které byly léčeny jen pro asymptomatické zvýšení Ca 125, byly léčeny o 5 měsíců dříve než ty, které začaly léčbu až se vznikem příznaků. Přežití a trvání remise bylo za dobu sledování 57 měsíců v obou skupinách stejné, kvalita života žen, které zahájily léčbu okamžitě byla horší

Volba léčby


Platina senzitivní 

 • lepší kombinace než monoterapie - karboplatina  s gemcitabinem přežití 8,6 měsíců, monoterapie karboplatin 5,8 měsíce, Karboplatin + taxan  a karboplatin a pegylovaný doxorubicin - výsledek přežití stejný
 • bevacizumab (AVASTIN) + karboplatin + gemcitabin 10 cyklů a poté monoterapie bevacizumabem x monoterapie bez bevacizumabem . Ve skupině s bevacizumabem  PFS 12 měsíců vs. 8 měsíců ve skupině bez Avastinu ( studie OCEANS). Celkové přežití bylo přibližně stejní 35 v.s 33 měsíceUdržovací léčba
 • bevacizumab - viz výše
 • olaparib - studie 296 pacientek platina senstivní, podávána udržovací léčba. výsledkem lepší PFS ( 8 měsíců vs 5 měsíců - bez léčby), OS bez vlivu, Indikace u BRCA1, BRCA2

Platina rezistentní

 • delší PFS o 2-3 měsíce je prokázán u kombinované léčby

Volba léčby 


Taxany

 • objektivní odpověď u 22-30% pacientek
 • docetaxel méně účinnější a toxičtější (odpověď 22%,  trvání odpovědi 2,5 měsíce)

Pegylovaný liposomální doxorubicin (PLD)

 • při srovnání s topotekanem stejné výsledky RR  (2O vs 17%), PFS ( 22 vs 20 týdnů), OS ( 66 vs 56 týdnů)
 • podobná účinnost a nižší toxicita při  dávce 35-40mg/m2 než dop. 5Omg/m2 á 4w

Topotekan

 • stejná odpověď jako paclitaxel a PLD

Gemcitabin

 • gemcitabiv vs PLD RR (6,1 vs 8,3%), OS 12,7 vs 13,5 měsíců
 • kombinace PLD+ gemcitabin  RR 33%
Zdroj: zde 
Žádné komentáře:

Okomentovat

Bevacizumab nezlepšuje celkové přežití při rakovině vaječníků

Autoři uvádějí konečnou celkovou analýzu přežití GOG-0218, randomizované studie fáze III zahrnující 1873 žen s nově diagnostikovaným, neúpl...