sobota 24. listopadu 2012

Další možnosti cílené léčby karcinomu vaječníků » Moje Medicina

English: A pathological specimen of ovarian ca...
English: A pathological specimen of ovarian carcinoma. (Photo credit: Wikipedia)
Další možnosti cílené léčby karcinomu vaječníků » Moje Medicina

Do studie OCEANS bylo zařazeno celkem 484 pacientek s rekurentním karcinomem vaječníků citlivým k platině, které dosud nebyly léčeny chemoterapií pro rekurentní onemocnění a které v předchozí linii nebyly léčeny bevacizumabem nebo jinou anti-angiogenní léčbou. Pacientky byly randomizovány do dvou ramen, ve kterých byl ke standardní chemoterapii (6-10 cyklů režimu karboplatina + gemcitabin) přidán bevacizumab nebo placebo, jejichž podávání pokračovalo až do progrese nebo toxicity. Primárním cílem bylo hodnocení doby přežití bez progrese (dle RECIST)......
Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Ca 125

je nádorově nespecifický tumor marker Poznámky: bývá exprimován u  serózních ca 80-98% ( ale jen u 30-50% ve stadiu I), dále  ca -nedif...