sobota 24. listopadu 2012

Epidemiologie ČR

Incidence 


Absolutní počet 

Rok 1997     1226
Rok 2013     1048

Na  100 000/ obyvatel

Rok 1997
     23,16
Rok 2013     19,54

Mortalita


Absolutní počet 

Rok 1997     715
Rok 2013     718

Na  100 000/ obyvatel

Rok 1997
     13,51
Rok 2013     13,42

Počtem nemocných žen nás staví na 

  • 11. místo v Evropě
  • 12 místo ve světě

Dle stádií v roce 2013


I.st.  16%
II.st. 6,8%
III.st.36,8%
IV.st. 26,9%
Neznámo: 13,5%

Další možnosti cílené léčby karcinomu vaječníků » Moje Medicina

English: A pathological specimen of ovarian ca...
English: A pathological specimen of ovarian carcinoma. (Photo credit: Wikipedia)
Další možnosti cílené léčby karcinomu vaječníků » Moje Medicina

Do studie OCEANS bylo zařazeno celkem 484 pacientek s rekurentním karcinomem vaječníků citlivým k platině, které dosud nebyly léčeny chemoterapií pro rekurentní onemocnění a které v předchozí linii nebyly léčeny bevacizumabem nebo jinou anti-angiogenní léčbou. Pacientky byly randomizovány do dvou ramen, ve kterých byl ke standardní chemoterapii (6-10 cyklů režimu karboplatina + gemcitabin) přidán bevacizumab nebo placebo, jejichž podávání pokračovalo až do progrese nebo toxicity. Primárním cílem bylo hodnocení doby přežití bez progrese (dle RECIST)......
Enhanced by Zemanta

Ca 125

je nádorově nespecifický tumor marker Poznámky: bývá exprimován u  serózních ca 80-98% ( ale jen u 30-50% ve stadiu I), dále  ca -nedif...